Onrechtmatige daadsrecht – Milieuaansprakelijkheid, Mijnbouwrecht

Een novum van wetgeving getoetst in de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen: de bestuursrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade naar civiel aansprakelijkheidsrecht. Geldt hier: ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’? 
NJB 2023/1774, Afl. 25, pp.2077-2085 (14 juli 2023)     @Nederlands Juristen blad

Interview Prof. mr.  J.M. van Dunné, Mijnbouwschade Groningen
8 Uur Journaal, NPO 1, 8 februari 2022 (door omstandigheden, slechts klein gedeelte uitgezonden)

Ten Geleide, in: Schadevergoeding voor mijnbouwschade door bodemdaling en aardbevingen. Het dossier Groningen.

Publicaties 2002-2020, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020, p.11-21

Nabeschouwing. De ontwikkelingen na januari 2020. Een minder gelukkige start van het IMG.
idem, p.273-278

De vergoeding van waardedaling van woningen in rechtspraak en wetgeving – een ‘achterhoedegevecht’ of een ‘frontliniekwestie’? Het falen van de Tijdelijke Wet Groningen met de vervanging van de civiele rechter door de bestuursrechter.
NJB 2020/1, p.28-35

 Omkering van bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht. De ‘omkeringsregel’: regel of uitzondering, spookbeeld of vertrouwd gereedschap?
Rode draad ‘Kansen & risico’s’, Ars Aequi 2018/10, pp. 840-853.

Abstracte schadeberekening bij onrechtmatige daad: rechtsregel of hulpmiddel? De toepassing bij waardedaling van woningen in het gaswinningsgebied in Groningen door Hof Leeuwarden, arrest van 23 januari 2018.
Stichting WAG en woningcorporaties/NAM
TGMA 2018/3, pp. 4-23.

‘Gaswinning in Groningen’, een drama in vele bedrijven, en dan nu: het Besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2018. 
NJB 2018/17. pp. 1191-1199 (26 april 2018) – Zie ook organogram bij artikel

Inleiding Omkering bewijslast.
[Symposium Omkering van bewijslast, 27 oktober 2017]

De Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen, laatste bedrijf. Zal krom recht tot recht gebogen worden in de Senaat? – De doorwerking van een merkwaardig advies van de Raad van State aan de minister van EZ.
NJB 2016, Afl. 40, 18 nov. 2016, p. 2075-2079

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?
AA Cahier, Ars Aequi Libri, 2019

Een decennium relativiteitsleer in doctrine en jurisprudentie: Duwbak Linda (2004) exit, een nieuwe koers ingezet met Gasunie (2007) en arresten uit 2010 en 2014. Of: De bijdragen van een slapende gemeente, een hangmat, een souteneur en een subsidiejager aan een verkalkt leerstuk.
TGMA 2016-1, pp. 5-18 (april 2016)

Mijnbouwwet, omkering bewijslast aanvaard. 
(28 april 2015)

Commissie EZ, TK: Rondetafelgesprek Gaswinning Groningen. 
(28 jan. 2015)

Een koperen jubileum van de nieuwe Mijnbouwwet. Het falen van Wetgever, Toezichthouders en Commissies bij de gaswinning in Groningen. 
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TGMA 2014-4, pp. 174-193 (17 jan. 2015)  

Mijn en dijn in de Mijnbouwwet 2003. Het demasqué van een wetgever op het Groningen gasveld. 
Nederlands Juristenblad 19-12-2014 – Afl. 44/45, pp.3122-3132

Aandeeltwijfel’ bij meerdaderschap en meervoudige causaliteit. 
“Massificatie in het privaatrecht. Opstellen ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van het genootschap Iustitia et Amicitia“, Red. E.J. Numann c.s., Deventer: Kluwer, 2010, pp.9-30

De Franse Kalimijnen revisited: aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband.
Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA 2009-5/6, pp. 143-151

Kostenverhaal uit onrechtmatige daad, ex art. 75 lid 6 Wbb.  
“Kostenverhaal Bodemsanering. Afrekenen met het verleden, investeren in de toekomst?”, Red. J.M. van Dunné c.s., Den Haag: SDU Uitgevers, 2008, pp.83-118

Alternatieven bij het vorderen van milieuschade: inbreuk op eigendomsrecht en afdracht van verkregen voordeel van onrechtmatig handelen, bij verontreiniging van rivieren, bijvoorbeeld. 
Liber Amicorum Hubert Bocken, Red. I. Boone c.s., Brugge: Die Keure, 2009, pp.467-482

Contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging in geval van exoneraties en garanties in de zin van art. 5 NVM-akte.
Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA 2008-5/6, pp.191-197

De herfsttij der relativiteitsleer. Het beroep op de strekking van de wet bij aansprakelijkheid van toezichthouders nader bezien naar aanleiding van de arresten Duwbak Linda (2004) en Barneveld – Gasunie (2007).
Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA 2007-5, pp. 123-143

De aansprakelijkheid van de mijnexploitant voor bodemschade.
J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht, Deel 2, 5e dr., 2004, pp.835-886, Deventer: Kluwer

Recente ontwikkelingen bij verjaring. ‘Daadwerkelijke bekendheid’ bij de relatieve termijn van art. 3:310 BW en de toepassing bij vorderingen tegen de overheid bij milieu-aansprakelijkheid. 
Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA 2006-6, pp. 194-206

NJB – Artikel Mijnbouwrecht. 
Nederlands Juristenblad, NJB 2002, pp. 560-570